جاروبرقی اسنوا، موتور جاروبرقی، نوآوری در تولید جاروبرقی، قدرت مکش جاروبرقی